Reklamacje

/
Reklamacje

Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mailowy shop@drkitel.com. lub pisemnie na adres Sprzedawcy
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Klient w miarę możliwości powinien załączyć do reklamowanego towaru dowód jego zakupu – paragon.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. W przypadku reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie koszta, w tym koszta związane z przesyłkami.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów w tym zakresie.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres shop@drkitel.com.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Tutaj szybko znajdziesz czego szukasz!

Twój koszyk zakupowy

Brak produktów w koszyku.

Jak poprawnie zmierzyć długość nogawki