Regulamin

/
Regulamin

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.drkitel.com, zwanego dalej Sklepem. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Sklep jest prowadzony przez Adriannę Płachetko-Krajewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Adrianna Płachetko-Krajewska” wpisaną do CEIDG przez Ministra Gospodarki, NIP 8792641143, REGON 364961269, e-mail: shop@drkitel.com, adres Dr Kitel, ul. Agatowa 14/1, 87-100 Toruń zwanego dalej w Regulaminie Sprzedawcą.
 4. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży medycznej. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną związane z prowadzeniem sklepu w szczególności takie jak: umożliwienie zawierania on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie oraz umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie.
 5. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną i które dokonują Zamówienia w ramach Sklepu.
 6. Sklep prowadzi swoją działalność na terenie Polski.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego i przeglądarki internetowej.
 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • nie ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa w szczególności treści propagujących przemoc, lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy
  • nie prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 9. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@drkitel.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w pkt 3 powyżej Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 10. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane nieprawdziwe, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
  • dopuści się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 11. Klient który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 12. Z daleko idącej ostrożności Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta. Klient powinien zatem stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w szczególności odpowiednie oprogramowania antywirusowe czy inne chroniące Klienta.

Procedura składania Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane za pomocą formularza na stronie www.drkitel.com bez konieczności dokonania Rejestracji i utworzenia konta Klienta.
 2. Zamówienia mogą być także składane drogą elektroniczną przez Klientów którzy dokonali rejestracji indywidualnego konta na stronie www.drkitel.com
 3. Utworzenie konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.drkitel.com. W formularzu Klient zobowiązany jest podać:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy
  • adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby)
  • NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej)
  • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego – do kontaktu adres e-mail
  • nazwę identyfikującą Klienta na potrzeby korzystania ze Sklepu (login)
  • hasło.
 4. Utworzenie konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, śledzenie statusu złożonych zamówień oraz przeglądanie historii zakupów.
 5. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania tego podmiotu.
 6. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
  • umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów ze strony oraz określenie jego ilości, koloru i rozmiaru.
  • potwierdzenie danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.
  • dokonanie wyboru miejsca dostawy.
  • dokonanie wyboru metody płatności.
  • dokonanie wyboru sposobu dostawy i kosztów dostawy.
  • potwierdzenie zamówienia za pomocą przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.
 8. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uprzedniego skontaktowania się z Klientem w celu wyjaśnienia. W przypadku nie uzyskania wyjaśnień Sklep jest uprawniony do odmowy potwierdzenia realizacji zamówienia, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Klient.

Cena, Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Wszystkie podane ceny towarów wyrażone są w złotych polskich oraz euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Klient składając zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.
 3. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Sprzedawca dochowuje należytej staranności by zdjęcia Produktów odzwierciedlały ich stan rzeczywisty. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów.
 4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy a także pozostałe informacje których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm).
 5. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail określonej w pkt 4 powyżej uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez sprzedawcę, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym w szczególności ceny, nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim lub języku angielskim.
 8. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączany jest oryginał paragonu lub faktura VAT jeśli klient zażądał wystawienia faktury VAT.

Metody płatności

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  • Przelewem bankowym na konto Sklepu nr 24 1240 4009 1111 0010 7482 7023. Klient powinien zapłacić cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia o którym mowa w pkt III.4. Towar będzie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty lub wysłaniu na adres e-mailowy shop@drkitel.com potwierdzenia przelewu.
  • płatność za pobraniem (wyłącznie w przypadku zakupów dostarczanych na terenie Polski)
  • Za pomocą platformy płatniczej Przelewy24
  • Za pomocą platformy płatniczej PayPal

Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia na terenie Polski lub Unii Europejskiej.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp. z o.o. bądź Inpost Sp. z o.o. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.drkitel.com Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 5 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego całkowitego opłacenia. W przypadku Zamówienia zawierającego produkty personalizowane termin realizacji to 14 dni. Sprzedawca dołoży starań, aby towar został wysłany Klientowi w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta i jego opłacenia wraz z kosztami wysyłki o ile Zamówienie zostało złożone i opłacone do godziny 10.00.
 4. Status zamówienia Klient może sprawdzić na stronie internetowej Sklepu w zakładce Moje Konto dostępnej po zalogowaniu się na konto indywidualne Klienta.

Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mailowy shop@drkitel.com. lub pisemnie na adres Sprzedawcy
 6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Klient w miarę możliwości powinien załączyć do reklamowanego towaru dowód jego zakupu – paragon.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. W przypadku reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie koszta, w tym koszta związane z przesyłkami.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów w tym zakresie.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres shop@drkitel.com.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu w drodze jednostronnego oświadczenia poprzez pismo wysłane e-mailem na adres shop@drkitel.com lub pisemnie na adres sprzedawcy wskazany w pkt I.3 Regulaminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient wyśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towar należy odesłać na adres: dr KITEL, ul. Polna 131a, 87-100 Toruń.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszt pierwotnej dostawy towarów nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym towar został przyjęty przez Sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot środków za produkty zakupione za pomocą vouchera będzie realizowany tą samą metodą – środki zostaną zwrócone w formie vouchera.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym towary haftowane i personalizowane.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca – Adrianna Płachetko-Krajewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Adrianna Płachetko-Krajewska” wpisaną do CEIDG przez Ministra Gospodarki NIP 8792641143, REGON 364961269.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowej realizacji zamówień i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, wypełniania innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz usprawiedliwionych celach administratora danych (w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora danych). Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia założenie konta w Sklepie lub dokonanie zamówienia.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłącznie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, jednak może spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego.

Rozpatrywanie sporów

 1. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.
 2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelka korespondencja a także towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane na adres : Dr Kitel, ul. Polna 131a, 87-100 Toruń.
 2. Klient może kontaktować się ze Sklepem również w drodze formularza do kontaktu umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także za pomocą poczty elektronicznej shop@drkitel.com.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej strony www.drkitel.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu oraz przyczyn technicznych.
 7. Klienci posiadający konta w Sklepie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez e-mail podany podczas rejestracji na 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Dodatkowo brzmienie Regulaminu po zmianach będzie udostępnione na stronie internetowej Sklepu na 14 dni przed wejście w życie zmian.
 8. Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulamin w nowym brzmieniu, jeżeli od czasu ostatniego logowania treść Regulaminu została zmieniona.
 9. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2021 roku.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Tutaj szybko znajdziesz czego szukasz!

Twój koszyk zakupowy

Brak produktów w koszyku.

Jak poprawnie zmierzyć długość nogawki